Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Wstęp i Tajemnica 1 - Zmartwychwstanie

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu

- "nie dali im wiary"

W pierwszy dzień tygodnia
poszły skoro świt do grobu,
niosąc przygotowane wonności.
Kamień od grobu zastały odsunięty.
A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
[...] Wtedy przypomniały sobie Jego słowa
i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko
Jedenastu i wszystkim pozostałym.
A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria,
matka Jakuba; i inne z nimi
opowiadały to Apostołom.
Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną
i nie dali im wiary.
(Łk 24,1-3.8-11)

Gdy małżonkowie, zamiast się kochać, nienawidzą
siebie, gdy odchodzą od siebie i wchodzą
w drugie związki, trudno uwierzyć, że Jezus
obecny w ich małżeństwie sakramentalnym może
odrodzić ich miłość. Trudno nam w to zmartwychwstanie
miłości uwierzyć, tak jak uczniom, którzy
widzieli, jak Jezus umierał na krzyżu. Mówienie
o odrodzeniu się takiego małżeństwa może nam
się wydawać czczą gadaniną - a jednak to jest możliwe.
Świadectwa powrotów małżonków do siebie
pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Moc Boga jest większa niż śmierć i grzech.
Gdy umiera miłość ludzka do współmałżonka,
Bóg może dać miłość Bożą do męża czy żony. Taka
miłość, zaczerpnięta z Boga, może zacząć przenikać
ściany i mury, jakie zbudował współmałżonek,
pokonać bariery obcości.
Panie Jezu, daj nam wiarę
w moc Twojej Miłości.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

2. Tajemnica 2 - Wniebowstąpienie

- "Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo"

Po tych słowach uniósł się w ich obecności
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich
dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo?
Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba".
(Dz 1,9-11)

Wśród pierwszych chrześcijan było żywe oczekiwanie
na powrót Pana Jezusa. Żyli pragnieniem
spotkania z Nim, wyczekiwali Jego przyjścia.
Czy my dziś jeszcze chcemy, by Pan Jezus
wrócił? Czy jesteśmy gotowi na Jego powrót? Jezus
zachęcał nas, by uczniowie byli czujni i gotowi na
Jego powtórne przyjście.
Jezus również dziś przypomina każdemu
z nas: "Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone
pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi,
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej
powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie
i zakołacze. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie
, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie"
(Łk 12,25-36,40).

Panie Jezu, daj nam łaskę
bliskiej relacji z Tobą,
byśmy z radością oczekiwali
na Twoje ponowne przyjście na Ziemię.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

3. Tajemnica 3 - Zesłanie Ducha Świętego

- "otrzymacie Jego moc"

A podczas wspólnego posiłku
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy,
ale oczekiwać obietnicy Ojca:
"Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] -
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym [...]
gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi".
(Dz 1,4-5.8)

Aby świadczyć o Panu Jezusie, wypełniać Jego
przykazania, żyć jako dziecko Boga i budować
już tu na ziemi Jego królestwo miłości i pokoju,
potrzebujemy Ducha Świętego. Sami nic nie
możemy, tylko dzięki Jego mocy jesteśmy w stanie
czynić dobro.
A tym, którzy będą żyli w mocy Ducha Świętego,
takie znaki towarzyszyć będą: małżonkowie
będą do siebie powracać po rozstaniu, w rodzinach
będą wzrastać wzajemna miłość i przebaczenie.
Panie Jezu, daj nam Twojego Ducha, Ducha
Twojej Miłości i Mocy.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

4. Tajemnica 4 - Wniebowzięcie Maryi

- "zamieszka na Twojej świętej górze"

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy, działa
sprawiedliwie [...]
(Ps 15,1-2a)

Maryjo, Ty w pełni wypełniłaś plan Boga
wobec Ciebie i Jego wolę.
Bądź naszą przewodniczką do Nieba.
Módl się za nami,
byśmy szukali woli Bożej w naszym życiu
i całym sercem ją wypełniali.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

5. Tajemnica 5 - Ukoronowanie Matki Bożej

"wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny"

Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
(Łk 1,48-49)

Maryjo, ukoronowaniem Twojego służenia
Bogu jest wyniesienie Cię przez Boga, jak
sama to zapowiedziałaś w Magnifi cat.
Również i nam Bóg przygotował nagrodę za
wierność Jemu, jak napisał św. Piotr: Dlatego cieszcie
się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać
smutek z powodu różnych doświadczeń. Są one
potrzebne dla wypróbowania waszej wiary o wiele
cenniejszej od przemijającego złota, które przecież
oczyszcza się w ogniu. Ukaże się ona w pełnym
blasku, a wy doznacie chwały, uznania i czci, gdy
objawi się Jezus Chrystus (1 P 1,6-7).
Święty Paweł zaś tak głosił: ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują (1 Kor 2,9).

Maryjo, módl się za nami,
byśmy rozważali to szczęście
przygotowane dla nas przez Boga,
byśmy już teraz,
radując się życiem wiecznym z Bogiem,
patrzyli na każdy dzień
przeżywany tu, na ziemi,
z perspektywy życia wiecznego z Jezusem.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...