Modlitwa Lista

Wskazania dla prowadzących i uczestników grup modlitewnych WTM Sychar

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar jest częścią Kościoła Katolickiego. Charyzmat wspólnoty trudnych małżeństw Sychar streszcza się w zdaniu: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.”

Ze względu na to, że modlitwa jest nieodłączną i niezbędna częścią życia chrześcijańskiego, w ramach WTM powstały grupy modlitewne. W celu umożliwienia regularnej, wspólnej modlitwy członkom wspólnoty, zamieszkującym w różnych częściach Polski i świata, prowadzone są modlitewne grupy internetowe, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Zasady ogólne

 1. Głównym celem grup modlitewnych Sychar jest jednoczenie się w modlitwie do Boga, a oprócz tego kolejnym celem jest wzajemne wsparcie poprzez rozmowy i dzielenie się doświadczeniami w kryzysie małżeńskim.
 2. W spotkaniach grup modlitewnych uczestniczyć mogą osoby, które akceptują charyzmat WTM Sychar.
 3. Aby dołączyć do grupy modlitewnej należy zgłosić się do jednego z moderatoratorów wskazanych na stronie http://sychar.org/skype/ W każdej chwili można się samodzielnie usunąć z grupy lub poprosić o to moderatora grupy.
 4. Prowadzącymi i moderatorami grup modlitewnych są małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa przeżywają bądź przeżywały kryzys. Osoby te chcą pozostać wierne złożonej przysiędze sakramentalnej i wierzą, że każde trudne małżeństwo sakramentalne, dzięki współpracy z łaską sakramentu małżeństwa, ma szansę być uratowane. Podpisanie się pod „Wymaganiami” (www.sychar.org/wymagania) jest warunkiem podjęcia się służby prowadzącego grupy modlitewne we Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR.
 5. Nick, avatar, podpis oraz inne informacje w profilu nie mogą być obraźliwe ani godzić w charyzmat Wspólnoty.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach między mężczyzną a kobietą, aby relacje nawiązane w grupie nie doprowadziły do cudzołóstwa. Nasze relacje powinny być wyłącznie koleżeńskie.

Przebieg spotkania modlitewnego online

 1. Spotkania odbywają się o wyznaczonej godzinie. Czas na wspólne rozmowy chętnych uczestników może być wyznaczony przed lub po modlitwie, lecz sama modlitwa powinna być rozpoczynana o ustalonej godzinie, znanej wszystkim uczestnikom grupy.
 2. Każdy uczestnik spotkania stara się, aby nie zakłócać modlitwy niepotrzebnymi dźwiękami i innymi treściami, aby wybrać na ten czas i miejsce sprzyjające modlitewnemu skupieniu oraz dba o właściwą postawę ciała.
 3. Prowadzący lub inny uczestnik modlitwy wkleja link do treści modlitw na dany dzień i zachęca do wpisania lub wypowiedzenia intencji.
 4. Uczestnicy wpisują w okno dialogowe własne intencje do modlitwy lub są one przez niektórych uczestników wypowiadane ustnie na początku lub końcu modlitwy, w czasie wskazanym przez prowadzącego.
 5. Prowadzący wpisuje kolejność osób z numerem modlitwy, wklejając ją w okno dialogowe lub wskazuje ustnie taką kolejność na bieżąco.
 6. Prowadzący rozpoczyna i kończy modlitwę znakiem krzyża.
 7. Uczestnicy odmawiają na głos przypisane im wcześniej modlitwy.
 8. Prowadzący dba o porządek przebiegu spotkania i ma prawo wyciszyć mikrofon uczestnikom(-owi) w razie powstawania jakichkolwiek zakłóceń dźwiękowych z ich (jego) strony, ma również prawo zmienić kolejność modlących się osób. W uzasadnionych przypadkach prowadzący ma prawo usunąć uczestnika ze spotkania.
 9. W oknie dialogowym internetowej grupy modlitewnej można zamieszczać jedynie treści służące modlitwie, takie jak: Ewangelię dnia,czytania dnia, komentarz do czytań, link do modlitw oraz intencje modlitewne.
 10. W sytuacji, gdy do grupy modlitewnej dołącza nowy uczestnik, na początku spotkania prowadzący wita go w imieniu wspólnoty, przedstawia charyzmat WTM Sychar i główne zasady obowiązujące w grupie. Nowo przybyła osoba może w wolności odmówić jedną z modlitw, tak jak pozostali uczestnicy, lub pozostać cichym słuchaczem. Na koniec spotkania modlitewnego, po odczytaniu Ewangelii dnia, prowadzący zachęca nową osobę do podzielenia się świadectwem kryzysu małżeńskiego oraz zachęca do tego samego uczestników spotkania, a także zaprasza ich do podzielenia się doświadczeniem prowadzenia Boga we wspólnocie Sychar.
 11. Okno dialogowe nie służy do prowadzenia dyskusji i rozmów - te mogą być prowadzone na żywo lub na prywatnym czacie. Należy po rozmowie usnąć linki, filmy, zdjęcia itp., które nie są potrzebne do prowadzenia modlitwy. Zdecydowanie niedopuszczalne jest wklejanie treści przeczących nauce Kościoła Katolickiego.
 12. Pamiętajmy, że jesteśmy grupą osób, które doświadczyły kryzysu, niektórzy z nas mogą być w złym stanie psychicznym. Starajmy się więc nie przysparzać sobie wzajemnie dodatkowego cierpienia. Bądźmy dla siebie dobrzy – szanujmy uczucia innych i nie rańmy się dodatkowo. Unikajmy także pouczania i moralizatorskiego tonu.
 13. Nie używamy zwrotów mój były/eks-mąż", "moja była/eks-żona", itp. odnoszących się do małżonków, których wiąże nierozerwalnie sakrament małżeństwa. Zwroty tego typu wykrzywiają prawdę o sakramentalnym małżeństwie i mogą ranić innych sakramentalnych małżonków.
 14. Wspólnota stanowczo sprzeciwia się mentalności rozwodowej, występowaniu o rozwód, wyrażaniu zgody na rozwód i pomaganiu w rozwodach, gdyż nie wolno nikomu proponować i akceptować łamania przysięgi małżeńskiej złożonej wobec Boga i człowieka.
 15. Tematy rozmów o charakterze prowokacyjnym, łamiące podstawowe zasady etykiety w Internecie (trollowanie), wypowiedzi godzące w cel Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, nie będą akceptowane.
 16. Prowadzący, w przypadku powtarzającego się naruszania zasad, mogą podjąć decyzję o usunięciu danej osoby z grup(y).

Zasady obowiązujące podczas spotkań modlitewnych oraz rozmów odbywanych po zakończeniu modlitwy

 1. Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
 2. Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym doświadczeniem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
 3. Nie przerywamy sobie wypowiedzi i nie krytykujemy nikogo.
 4. Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedzenie się.
 5. Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
 6. W przypadku łamania zasad, zbytniego przedłużania wypowiedzi lub w celu wyjaśnienia sprawy może zostać ona przerwana przez osobę prowadzącą spotkanie lub kapłana.