Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia - Wstęp

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

2. Litania do św. Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami
Święty Augustynie, módl się za nami
Święta Moniko, módl się za nami
Święta Rito, módl się za nami
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami
Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami
Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami
Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami
Różo miłości, módl się za nami
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami
Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami

3. Litania do św. Rity (ciąg dalszy)

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas Panie
We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas Panie
We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas Panie
W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas Panie
W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas Panie
W godzinę śmierci, wspomagaj nas Panie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej
- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze
- zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

4. Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojej służebnicy Anieli, której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojej służebnicy Anieli, za którą pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojej służebnicy Anieli, aby wskrzeszona żyła w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. [Cykliczna 1] Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
  1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
  2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
  3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
  4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
  5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
  6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
  7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego
Amen

5. [Cykliczna 2] Modlitwa do Ducha Świętego (św. Ludwik de Montfort)

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład inym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił. Amen

6. Za zmarłych

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa ks. Zbigniew, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twoich sług, /za Jana- Tatę Macieja,za Jana-teścia Wojtka, za Jadwigę - Mamę Marcina Kłosa/ za którymi pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu ich dusze, aby wskrzeszeni żyli w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.