Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Czuwanie przy Grobie Pana naszego Jezusa Chrystusa

P:Panie Jezu, wieczorem, gdy na znak Twojego zmartwychwstania zapłonął Paschał, uroczyście, wobec całej wspólnoty Kościoła jeszcze raz wyrzekniemy się szatana i wszelkiego zła oraz wyznamy wiarę w Boga: Ojca i Syna i Ducha Świętego, w Twój święty Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Tę wiarę otrzymaliśmy od Kościoła w sakramencie chrztu świętego. Za nią chcemy Ci dziękować i w niej pragniemy Cię uwielbiać.

Śpiew: Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało lub inny śpiew

P:Dzisiaj, w Wielką Sobotę w Roku Wiary, chcemy głębiej spojrzeć na Twoją obecność w nas wynikającą z otrzymanego sakramentu chrztu świętego. Zanim odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, pomóż nam, Panie Jezu, dobrze przygotować się do tego wydarzenia, aby stało się ono naszym wielkim wyznaniem wiary, źródłem głębokiego nawrócenia, nowym początkiem, darem łaski na życie wieczne i posłaniem do braci, by im głosić Twoje zmartwychwstanie.

Śpiew: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy lub: Jezu zostań w nas lub inny śpiew

Lektor 1: Z Ewangelii według świętego Jana: "Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do [Jezusa] nocą i powiedział Mu: "Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim". W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha"" (J 3,1-2.5-6.8)

Chwila ciszy

Lektor 2: Z nauczania błogosławionego Jana Pawła II: "Jezus każe Nikodemowi przejść od rzeczywistości widzialnej do rzeczywistości niewidzialnej. Każdy z nas narodził się z mężczyzny i kobiety, z ojca i matki, i te narodziny są wydarzeniem wstępnym dla całej naszej egzystencji. Nikodem odwołuje się do tej naturalnej rzeczywistości. Chrystus natomiast przyszedł na świat, aby objawić inne narodziny - narodziny duchowe. [...] Aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się człowiekowi narodzić na nowo, nie według praw ciała, ale wedle Ducha. Chrzest jest właśnie sakramentem takich narodzin".

Chwila ciszy

Lektor 3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim "narodziliśmy się na nowo". Staliśmy się obywatelami Twojego Królestwa. Ty jesteś z nami i w nas. Towarzyszysz nam w drodze. Przemieniasz nasze szare, czasem bardzo trudne życie w świętą historię (por. Mt 28,20).

Dłuższa chwila ciszy

L1: Z listu świętego Pawła do Rzymian: "Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 3-4).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Apostoł ukazuje nam tutaj sens nowych narodzin: wyjaśnia, dlaczego sakrament chrztu dokonuje się przez zanurzenie w wodzie. Nie chodzi tutaj tylko o jakieś symboliczne zanurzenie w życiu Boga. Chrzest to konkretny i skuteczny znak zanurzenia w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Teraz rozumiemy, dlaczego tradycja związała chrzest z Wigilią Paschalną. To właśnie w tym dniu, a zwłaszcza tej nocy Kościół przeżywa śmierć Chrystusa - jest ogarnięty żywiołem tej śmierci, z której wyłoni się nowe życie. Wigilia jest zatem oczekiwaniem w najściślejszym tego słowa znaczeniu: Kościół czeka na zmartwychwstanie, czyli na życie, które przezwycięży śmierć, ażeby tym życiem ogarnąć człowieka. Każdemu, kto przyjmuje chrzest, dane jest uczestniczyć w zmartwychwstaniu Chrystusa".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim - zjednoczeni z Tobą, zanurzeni w Twojej śmierci, powstaliśmy z martwych jako "nowe stworzenie" (por. 2Kor 5,17) - oczyszczeni i przyobleczeni w Ciebie, Bożego Syna, żyjącego na wieki (por. Ga 3,27).

L1: Z listu świętego Pawła do Rzymian: "Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,5).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Czy wiecie, co czyni z wami sakrament Chrztu? Bóg uznaje was za swoje dzieci i przemienia wasze życie w historię miłości między wami a Nim. Upodabnia was do Chrystusa, abyście mogli wypełnić swoje osobiste powołanie. Przyszedł, aby zawrzeć z wami przymierze i obdarza was swoim pokojem. Żyjcie odtąd jako dzieci światłości, świadomi, że zostaliście pojednani z Nim przez krzyż Zbawiciela!".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim zostaliśmy zanurzeni w miłości Trójcy Świętej. Staliśmy się przybranymi synami Boga i dziedzicami. Możemy wołać do Niego: Abba, Ojcze! (por. Rz 8,15-17).

Dłuższa chwila ciszy

L1: Z listu świętego Pawła do Rzymian: "To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 6, 6-11).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Chrzest jest najpiękniejszym z darów Bożych, wzywa nas bowiem, byśmy stali się uczniami Chrystusa. Już dzisiaj i na całą wieczność wprowadza nas w głąb Boga, w życie trynitarne. Jest łaską udzieloną grzesznikowi, która oczyszcza nas z grzechu i otwiera nam nową przyszłość. Jest kąpielą obmywającą i odradzającą. Jest namaszczeniem, które nas upodabnia do Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla. Jest oświeceniem, które rozjaśnia naszą drogę i nadaje jej pełny sens. Jest odzieniem mocy i doskonałości".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim zostaliśmy upodobnieni do Ciebie i otrzymaliśmy udział w Twojej kapłańskiej, królewskiej i prorockiej misji (por. 1P 2,9). Mamy bronić prawdy Ewangelii, służyć braciom i ofiarować swoje życie Bogu, jednocząc się z Twoją ofiarą na krzyżu, którą uobecniasz w każdej Mszy świętej.

Dłuższa chwila ciszy

L1: Z Ewangelii według świętego Marka: "I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16,15-18).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Zostaliście powołani, wybrani przez Chrystusa, aby żyć w wolności dzieci Bożych, zostaliście też utwierdzeni w powołaniu chrzcielnym i napełnieni Duchem Świętym, abyście głosili Ewangelię całym waszym życiem. Przyjmując bierzmowanie zobowiązujecie się, że będziecie z wszystkich sił troszczyć się wytrwale o wzrost otrzymanego daru przez przyjmowanie sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i sakramentu pokuty, które podtrzymują w was życie chrzcielne".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym. Nabyci za cenę Twojej męki i śmierci na krzyżu, jesteśmy Jego świątynią. On nas prowadzi. Rozjaśnia drogi naszego życia i nadaje im pełny sens (por. 1Kor 6,19).

L1: Z Listu świętego Pawła do Rzymian: "Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!". Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale" (Rz 8,9.11.15-17).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Jako ochrzczeni dajecie świadectwo o Chrystusie, starając się zachować prawość życia i wierność Bogu, co wymaga walki duchowej i moralnej. Wiara i postępowanie moralne są ze sobą powiązane. Otrzymany dar skłania nas bowiem do nieustannego nawracania się, abyśmy mogli naśladować Chrystusa i odpowiedzieć na Bożą obietnicę. Słowo Boże przemienia życie tych, którzy je przyjmują, jest bowiem regułą wiary i postępowania. Aby uszanować te podstawowe wartości, chrześcijanie doświadczają w swoim życiu także cierpienia, którego może wymagać od nich dokonywanie wyborów moralnych sprzecznych z obyczajami świata, a czasem wręcz heroicznych. Ale taka jest cena życia w szczęśliwości z Bogiem".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim zostaliśmy odziani szatą łaski (por. Iz 61,10), której mamy strzec i ciągle na nowo ją odzyskiwać poprzez sakrament pokuty, modlitwę i życie wierne Ewangelii. Jako przybrane dzieci Ojca niebieskiego, mamy Cię naśladować - żyć słowem Bożym i nieść z Tobą krzyż.

L1: Z Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian: "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami" (1Kor 12,12-14.18.26-27).

Chwila ciszy

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: "Przez chrzest Bóg daje nam matkę - Kościół, z którym razem wzrastamy duchowo, aby podążać drogą świętości. Ten sakrament włącza was w pewną społeczność, czyni was uczestnikami życia Kościoła i daje wam braci i siostry, których macie kochać, aby być "jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,28). W Kościele nie ma już granic; jesteśmy jednym solidarnym ludem, złożonym z wielu społeczności, różniących się kulturą, wrażliwością, sposobem postępowania, w komunii z biskupami, pasterzami owczarni. [...] Pośród tej różnorodności troszczcie się przede wszystkim o jedność i braterską łączność, dzięki którym możliwy jest harmonijny rozwój indywidualny i wzrost całej wspólnoty".

Chwila ciszy

L3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar sakramentu chrztu świętego. Wierzymy, że w nim zostaliśmy włączeni w Twój jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. W nim Ty nas posyłasz "na cały świat", wszędzie tam, gdzie mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy (por. Mk 16,15). Mamy być świętymi - solą ziemi i źródłem światła w świecie (por. Mt 5,13-14; Flp 2,13-15).

Śpiew: Dzięki, o Panie