Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Triduum do Świętej Rodziny - Modlitwa wstępna

Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi.
Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim ? każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego.
Jezu, Maryjo, Józefie ? podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

2. Triduum do Świętej Rodziny - Modlitwa dziękczynienia

Bóg Ojciec dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w domu Sprawiedliwego Józefa i Niepokalanej Dziewicy. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu przez ręce Maryi i Józefa za wszystkie łaski, jakimi obdarza naszą wspólnotę parafialną i rodziny naszej parafii.
- Za wszystkie rodziny naszej parafii, których życie stanowi odzwierciedlenie "piękna i wspaniałości powołani do miłości i służby życiu", Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za głęboką miłość, którą darzą się chrześcijańscy małżonkowie w jedności życia małżeńskiego, podtrzymujący w świecie obraz Bożej miłości, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za nieustanne zaangażowanie ojców i matek na polu wychowania dzieci do chrześcijańskiej dojrzałości, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za rodziny, które w cierpieniu, w bólu i trudnościach materialnych żyją życiem nadziei chrześcijańskiej, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za wszystkie te rodziny, które napotkały problemy i trudności, lecz wytrwały w nierozerwalnych więzach ich sakramentalnego małżeństwa, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za małżonków, którzy żyją nauką Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa a cierpią ból separacji, porzucenia lub odrzucenia, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za rozpowszechnianie przesłania Ewangelii wśród rodzin chrześcijańskich i za ewangelizację, którą prowadzą rodziny wśród swoich sąsiadów i w swoim miejscu zatrudnienia, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za liczne rodziny, które wspólnie się modlą i czerpią siłę z uwielbienia Boga, Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.
- Za rodziny, które przyjmują krzyż i żyją chrześcijańską nadzieją.Przez ręce Maryi i Józefa - dziękujemy Ci, Panie.

Modlitwa:
Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami naszej parafii mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3. Triduum do Świętej Rodziny - Modlitwa prośby

Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:

- Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.
- Za naszą wspólnotę parafialną: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości, Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny - prosimy Cię, Panie.

Modlitwa:
Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Akt oddania się Świętej rodzinie

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.
K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,
W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
K. O Maryjo, Matko najmilsza,
W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Módlmy się:
Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

5. Litania do Świętej Rodziny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się na nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin, wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspomagaj nas.

6. Litania do Świętej Rodziny (ciąg dalszy)

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenie umysłu i serca, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od oziębłości w służbie Bożej, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od szukania przyjemności i wygód światowych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od przywiązania do dóbr ziemskich, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od pragnienia próżnej chwały, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od złej śmierci, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez prace i trudy Wasze, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez modlitwy i milczenie Wasze, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez doskonałość czynów Waszych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nam nami.

Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.