Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Jan Paweł II - Znak niezachwianej nadziei i pociechy

Msza św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2004 - Lourdes

Drodzy bracia i siostry! Z Groty Massabielskiej Dziewica przemawia także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Wsłuchujmy się w Jej głos!

Wsłuchujcie się zwłaszcza wy, młodzi, szukający odpowiedzi, która nadałaby sens waszemu życiu. Tu możecie ją znaleźć. Jest to odpowiedź wymagająca, ale jest to jedyna ważna odpowiedź. W niej tkwi sekret prawdziwej radości i pokoju.

Z tej groty kieruję szczególny apel do was, kobiety. Objawiając się w grocie, Maryja powierzyła swoje orędzie dziewczynie, jakby dla podkreślenia szczególnego posłannictwa kobiety w naszych czasach, wystawionych na pokusę materializmu i sekularyzacji: ma być ona w dzisiejszym społeczeństwie świadkiem tych istotnych wartości, które można dostrzec jedynie oczyma serca. Wy, kobiety, macie być strażniczkami Niewidzialnego! Do was wszystkich, bracia i siostry, kieruję gorący apel, abyście czynili wszystko, co w waszej mocy, aby życie, każde życie, było szanowane od poczęcia aż do jego naturalnego kresu. Życie jest świętym darem i nikt nie może stać się jego panem.

Dziewica z Lourdes przekazuje przesłanie dla nas wszystkich. Oto ono: bądźcie kobietami i mężczyznami wolnymi! Pamiętajcie jednak: ludzka wolność to wolność naznaczona grzechem. Ona sama musi być również wyzwolona. Chrystus jest jej wyzwolicielem. On, który "wyswobodził nas ku wolności" (por. Ga 5, 1). Brońcie waszej wolności!

Moi drodzy, wiemy, że możemy w tym liczyć na Tę, która nigdy nie uległszy grzechowi, jest jedynym stworzeniem doskonale wolnym. Jej was powierzam. Idźcie z Maryją drogą pełnej realizacji waszego człowieczeństwa!

2. Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie , elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami
O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził, módl się za nami
O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twojego oddała, módl się za nami
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami
O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, módl się za nami

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez błogosławione zaśnięcie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez radosne zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez chwalebne Twe przejście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę, wybaw nas wstawieniem się Twoim

My grzeszni, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Naryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.