Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Litania do św. Joachima

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Joachimie, módl się za nami.
Święty Joachimie, któryś Jezusa miał za wnuka, módl się za nami.
Święty Joachimie, ojcze Matki Bożej, módl się za nami.
Święty Joachimie, ozdobo pokolenia Judy, módl się za nami.
Święty Joachimie, szlachetny potomku Jessego, módl się za nami.
Święty Joachimie, pochodzący z rodu Dawida, módl się za nami.
Święty Joachimie, wizerunku cierpliwości, módl się za nami.
Święty Joachimie, zwierciadło miłosiernych, módl się za nami.
Święty Joachimie, przykładzie pobożności i ufności, módl się za nami.
Święty Joachimie, wzorze mocnej wiary, módl się za nami.
Święty Joachimie, ucieczko uciśnionych, módl się za nami.
Święty Joachimie, ozdobo świętego stanu małżeńskiego. módl się za nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie
Od przekraczania Twoich przykazań, wybaw nas Panie
Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach, wybaw nas Panie
Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie
Przez wstawienie się za nami świętego Joachima, wybaw nas Panie
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś się nad nami zmiłował, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości wzbudzić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas w cierpieniach i przykrościach tego życia wzmacniać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy po tym życiu na wieczną nagrodę zasłużyć mogli, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Joachimie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Joachima na ojca Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez jego wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Modlitwa do św. Joachima

O chwalebny św. Joachimie, wielkim szczęściem napełnia mnie myśl, że zostałeś wybrany spośród wszystkich ludzi, aby mieć udział w Bożych zamiarach i ubogacić świat Matką Boga - Najświętszą Dziewicą Maryją. Przez ten szczególny przywilej stałeś się przemożnym orędownikiem i u Matki u Jej Syna, aby wyjednywać nam potrzebne łaski. Z ufnością więc uciekam się pod twoją opiekę, polecając Ci wszystkie potrzeby moje i moich bliskich, zarówno te duchowe jak i te doczesne. Polecam twej dobroci tę szczególną łaskę jakiej teraz pragnę i jakiej oczekuję od twego ojcowskiego wstawiennictwa...( wymieniamy łaskę) a ponieważ byłeś doskonałym wzorem życia wewnętrznego uproś mi skupienie i oderwanie się od wszystkich dóbr przemijających oraz żywą i wytrwałą miłość do Jezusa i Maryi. Proszę cię też, abyś wybłagał dla mnie u Boga dar oddania i szczerego posłuszeństwa świętemu Kościołowi i Papieżowi. Wyjednaj mi proszę cię, to dobrodziejstwo u Pana, abym żył i umarł w doskonałej wierze, nadziei i miłości, mając na ustach najświętsze imiona Jezusa i Maryi, i abym dostąpił zbawienia wiecznego. Amen.

3. Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Anno, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, - módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, - módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, - módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, - módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, - módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, - módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, - módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, - módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, - módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, - módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, - módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, - módl się za nami.

4. Litania do św. Anny (ciąg dalszy)

Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, - módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, - módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, - módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, - módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, - módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, - módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno, Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.