Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Wstęp i Tajemnica 1 - POCZĘCIE SIĘ JEZUSA - "zamierzał oddalić Ją"

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (Mt 1,18-19)
Józef staje przed trudną sytuacją. Jego dopiero co poślubiona żona oświadcza mu, że jest w ciąży, a on wie, że to nie jest jego Dziecko. Jak każdy małżonek w takiej sytuacji, czuje ogromny ból i potrzebuje się zmierzyć z tym problemem. Postanawia, zgodnie z ówcześnie obowiązującym żydowskim prawem, które w przypadku cudzołóstwa pozwalało rozwieźć się z żoną, dać Maryi list rozwodowy i oddalić Ją.

Prawo dawało też Józefowi możliwość upublicznienia niewierności żony. Lecz Józef, kochając Maryję, nie chce Jej publicznie oskarżać i postanawia rozwieźć się z Nią potajemnie. Widzimy jak ten mężczyzna zmaga się z najtrudniejszą decyzją swego życia; jak mimo bólu nadal kocha Maryję i chroni Ją. Po ludzku Józef już rozstrzygnął, ale potrzebował jeszcze rozeznać, jaka jest wola Boża w tej sprawie. Być może długo w nocy nie mógł spać, bił się z myślami, modlił się, pytał Boga ? aż w końcu, zmęczony, zasnął i wtedy Bóg odpowiedział we śnie: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1,20-21).

Józef słyszy, że wolą Bożą jest, by przyjął to Dziecko poczęte bez jego udziału. Bóg nadaje mu godność ojca tego Dziecka, bo według ówczesnego prawa to ojciec nadawał dziecku imię. Józef chciał wiedzieć, jaka jest wola Boża, i chciał ją przyjąć, mimo że taka decyzja kompromitowała go w oczach ludzi. Godząc się uznać Dziecko za swoje mógł być podejrzewany, że dopuścił się współżycia w czasie, gdy to było zabronione, ponieważ jeszcze nie zamieszkał oficjalnie z Maryją. Józef zaufał Bogu i przyjął wolę Bożą pomimo, że była dla niego bardzo trudna. Boże, udziel młodym małżeństwom przeżywającym kryzysy umiejętności rozeznawania Twojej woli, by mogli ją wypełnić w swoim życiu małżeńskim.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

2. Tajemnica 2 - NAWIEDZENIE - "wywyższa pokornych"

On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. (Łk 1,51-53)

W tym pięknym hymnie Magnificat Maryja zawarła przesłanie, które będzie towarzyszyć działalności Jej Syna. Jezus pochylał się nad grzesznymi celnikami, pełnymi wad rybakami z Galilei oraz cudzołożnicami. Przeciwstawiał się natomiast pełnym pychy faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Łatwiej Mu było dotrzeć z łaską nawrócenia do tych, którzy doświadczali swojej słabości i czasem zmagali się z nią przez całe życie, niż do zadowolonych ze swej kondycji moralnej ludzi pysznych.
Panie Boże, Ty strącasz człowieka z tronu fałszywego przekonania o swojej doskonałości, wielkości i zdolności do pełnienia wielkich rzeczy. A wywyższasz wszystkich poranionych życiem grzeszników ? pijaków, narkomanów, cudzołożników, ludzi uwikłanych w różne nałogi, którzy uznali swoją biedę i już nie ufają swoim siłom, które dawno się wyczerpały, tylko Twojemu miłosierdziu. Ci wszyscy pokorni grzesznicy, jak biblijny dobry łotr, mogą wejść do Królestwa niebieskiego przed ludźmi ?poprawnymi?, którzy ufają tylko swoim możliwościom. Panie Jezu, obdarz nas miłością, która nie unosi się pychą.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

3. Tajemnica 3 - NARODZENIE JEZUSA - "weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź"

[...] oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. (Mt 2,13b-15)

Narodziny Jezusa były wielką radością w niebie i dla wielu osób na ziemi. Były też źródłem lęku Heroda, który postanowił zabić nowonarodzonego Króla. Bóg, chroniąc swego Syna, kazał Józefowi uciekać z Jezusem i Maryją do Egiptu. Rozpoczynające się małżeństwo i powstająca rodzina to ogromna radość dla wszystkich. Pojawiają się dzieci, które wnoszą jej do rodziny jeszcze więcej. Jednak razem z radościami zaczynają się też kłopoty i kryzysy. Zdarza się, że pojawia się przemoc, która zagraża zdrowiu, a czasem nawet życiu dzieci czy współmałżonka. Bóg, pragnąc chronić życie i zdrowie członków rodziny, mówi wtedy: "weź dziecko i uchodź" ? ale też nakazuje: "weź dziecko i wracaj" wtedy, gdy zagrożenie minie, gdy małżonek się nawróci, zmieni pod wpływem Łaski Bożej, terapii.
Panie Jezu, pomóż, chroniąc siebie i dzieci przed przemocą ze strony współmałżonka, wytrwać w miłości do niego i powrócić do jedności małżeńskiej, jak tylko minie zagrożenie z jego strony.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

4. Tajemnica 4 - OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI - "A Twoją duszę miecz przeniknie"

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". (Łk 2, 34-35)

Maryja i Józef powierzyli Jezusa Bogu, aby wypełnił te Boże plany, jakie ma dla Niego Bóg Ojciec. Wówczas Duch Święty objawił przez Symeona, jaka jest wola Boga wobec Jego Syna. Niestety, plany te wiązały się z cierpieniem i sprzeciwem ze strony świata. Maryja i Józef tego nie rozumieli, ale mieli tę postawę oddania siebie Bogu do dyspozycji, którą Maryja wyraziła Aniołowi: "Oto ja służebnica Pańska".
Wierność Bogu i pełnienie Jego dzieł jest trudne, tak jak wytrwanie w miłości do współmałżonka, ale jeżeli mimo przeszkód nadal wypełniamy wolę Bożą zawartą w przysiędze małżeńskiej, Bóg jest wtedy z nami. Tak jak jest to napisane w Piśmie Świętym: Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2,6).
Panie Jezu, prowadź nas do wytrwałej wierności w wypełnianiu przysięgi małżeńskiej i postawy oddania się Bogu, by On mógł przez nas pełnić dzieła miłości.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

5. Tajemnica 5 - ZNALEZIENIE W ŚWIĄTYNI - "Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy"

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?". (Łk 2,48-49)

Jak bardzo nas, rodziców, boli, gdy nasze dzieci nie mają pełnej rodziny, bo współmałżonek odszedł. Widzimy jak cierpią w dzieciństwie i młodości. Boli nas, jeśli nasze dzieci się gubią, gdy oddalają się od Boga. Chcielibyśmy dla nich wszystkiego co najlepsze, niestety w życiu układa się inaczej. Małżonek odchodzi i z powodu małżeńskiego kryzysu dzieci otrzymują niestabilny i mało bezpieczny obraz świata. Na takim doświadczeniu ciężko będzie im później budować swoją własną rodzinę.
Maryjo, gdy dowiedziałaś się, że masz Dziecko, chciałaś jak najlepiej dla Niego. Lecz Twojego Syna spotkała poniewierka, trudne warunki, poczucie zagrożenia życia, obcość i tułaczka na emigracji, aż wreszcie okrutna, haniebna śmierć. To było wszystko, czego nigdy byś nie chciała, żeby zdarzyło się Twojemu Dziecku, a jednak to się stało. Co wtedy, Maryjo, myślałaś, co czułaś? Jak sobie z tym poradziłaś? Dziś tak jak Ty, Maryjo, przychodzimy do Jezusa z bólem serca z powodu naszych dzieci, a Jezus, tak samo, jak Tobie, przypomina nam o Bogu, który jest najlepszym Ojcem dla naszych dzieci. Przypomina, że one są przede wszystkim Jego dziećmi, i że On się o nie troszczy, choć nie jest to dla nas zrozumiałe a czasem bywa trudne do przyjęcia.
Maryjo, przetrwałaś cierpienia macierzyństwa w pełni ufając Bogu. Bądź moją przewodniczką na drodze zaufania Panu Jezusowi w każdej trudnej sytuacji, w jakiej jest moje dziecko.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...